Rosja odmawia pomocy w sprawie Obławy Augustowskiej

obławaWedług doniesień IPN, Rosja zrezygnowała z pomocy prawnej w śledztwie w kwestii Obławy Augustowskiej. Chodzi o śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie Obławy Augustowskiej z 1945 roku, kiedy to kontrwywiad ZSRR zamordował około 600 Polaków.

Historia „małego Katynia”

Największą, niewyjaśnioną dotychczas, zbrodnią na Polakach była właśnie Obława Augustowska. Dokonana przez ZSRR po II wojnie światowej, zgładziła ponad pół tysiąca Polaków. Okoliczności zbrodni nie są dokładnie znane; wiadomo, że w lipcu 1945 r. kontrwywiad wojskowy ZSRR „Smiersz” zatrzymał około 2 tysiące osób, z których 600 podejrzanych o współpracę z AK wywieziono. Do dziś nie odnaleziono po nich żadnego śladu, nie wiadomo też, gdzie zostali pochowani. Choć zbrodnie, którą nazwano „małym Katyniem”,  już od wielu lat bada IPN w Białymstoku, nadal jej okoliczności nie są wyjaśnione.

Ślady zbrodni

W 2011 r. IPN przekazał Prokuraturze Generalnej Federacji Rosyjskiej dwa wnioski i pomoc prawną. Co istotne, dotyczyły one treści telegramów szefa „Smiersz” Wiktora Abakumowa, które zachowały się dzięki urzędowym odpisom telegramów. Szef „Smiersz” mówił w nich do szefa NKWD, Ławrentija Berię, o zamiarze zlikwidowania 592 osób, które zatrzymano w trakcie obławy. Co więcej,  udało się także dotrzeć do informacji o The 31-year-old British guy won the prize as part of the among the continent’s biggest put casino and NetEnt Prez and Boss Per Eriksson added: Our prime liquidity that Internet Entertainment’s progressive slots offer, leads to rapid jackpot buildup, which is an excellent tool for operators to draw in gamers. przeprowadzaniu śledztw wobec osób zatrzymanych, odpisów aktów osobowych oraz aktów zgonów osób, które odpowiedzialne były za likwidację Polaków – Iwana Gorgonowa i Pawła Zelenina.

Rosja nie współpracuje

Obecnie, w dalszym ciągu trwają prace nad sprawą. Niestety Rosja już odmówiła pomocy Polsce. Jak poinformował naczelnik pionu śledczego IPN w Białymstoku Zbigniew Kulikowski, 23 lipca do Prokuratury Generalnej napłynęło pismo z 19 lipca od rosyjskiej Prokuratury Generalnej. Z jego treści wynika, że „realizacja wskazanych wniosków nie wydaje się możliwa”. Wszystko za sprawą art. 2 Europejskiej Konwencji o wzajemnej pomocy w sprawach karnych z dnia 20 kwietnia 1954 r. i art. 17 umowy z dnia 16 września 1996 r. między Federacją Rosyjską a Rzeczpospolitą Polską o pomocy prawnej w stosunkach prawnych w sprawach karnych i cywilnych. Rzeczywiście, IPN wskazał, że „jeżeli jej udzielenie może zagrozić suwerenności, bezpieczeństwu, porządkowi publicznemu lub innym ważnym interesom albo pozostawałoby w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa lub międzynarodowymi zobowiązaniami wezwanej umawiającej się strony” Rosja ma prawo odmówić takiej pomocy.