Miesięczna wypłata 1445 zł z ZUS: Kryteria uprawnień

W Polsce instytucją odpowiedzialną za przyznawanie renty socjalnej dla osób niezdolnych do pracy jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Niedawne dane wskazują, że świadczenie to może osiągnąć wartość 1445 zł miesięcznie dla osób, które spełniają pewne kryteria. Ale jak przedstawia się sytuacja cudzoziemców, którzy chcieliby skorzystać z tego świadczenia?

Fot. Polska w Pigułce

Dla cudzoziemców pragnących otrzymać rentę socjalną w Polsce, istnieją określone wymogi dotyczące ich statusu pobytowego:

Posiadanie karty pobytu z dopiskiem „dostęp do rynku pracy”: Taka karta umożliwia podejmowanie zatrudnienia w Polsce, co otwiera drzwi do różnych świadczeń socjalnych.

Rezydowanie w Polsce: Aby kwalifikować się, osoba musi posiadać jedno z poniższych pozwoleń lub statusów:

  • zezwolenie na stały pobyt,
  • status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • zezwolenie na długoterminowy pobyt rezydenta UE,
  • być obywatelem lub członkiem rodziny obywatela krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii i posiadać prawo pobytu lub prawo do stałego pobytu. Należy podkreślić, że wyżej wymienione wymogi dotyczące statusu pobytowego to jedynie część wymagan. Aby otrzymać rentę socjalną, kandydaci muszą również spełnić kryteria związane z niezdolnością do pracy.

Podsumowując, cudzoziemcy rezydujący w Polsce pod pewnymi warunkami mogą ubiegać się o rentę socjalną. Jeśli spełniają wymagania dotyczące statusu pobytowego i odpowiadają innym kryteriom kwalifikacyjnym, mogą otrzymać wsparcie w formie renty socjalnej o wartości 1445 zł miesięcznie.